Politisk oplæg: Tryg alderdom og genoptræningsgaranti

Vores velfærdssamfund står på skuldrene af den ældre generation. Det er dem, der har bygget vores samfund op. Derfor gør det ondt, når vi f.eks. hører historier om ældre borgere, der får ble på uden grund. Det er ikke anstændigt, for det er muligt med faglighed og forebyggelse at undgå det – det viser et projekt fra Randers Kommune.

Som konservative mener vi, at det er helt naturligt, at vi hjælper de ældre, som får behov for en udstrakt hånd. Men det skal være anstændig hjælp. Vores udgangspunkt er respekt, faglighed og retten til at være herre over eget liv. Vi vil sætte ind på seks områder:

Genoptræningsgaranti – klar besked og hurtig opstart 

Efter operation eller andre alvorlige sygdomsforløb har mange brug for hjælp til at komme tilbage på benene igen. Den hjælp, skal være på plads for borgerne, når de er udskrevet og kommet hjem fra sygehuset. Undersøgelser viser nemlig, at ventetid på genoptræning efter et alvorligt sygdomsforløb eller operation kan betyde, at man for altid får nedsat sin funktionsevne. Man risikerer med andre ord aldrig at komme sig helt efter sygehusopholdet.

Det Konservative Folkeparti vil sikre, at der senest en hverdag efter man er udskrevet fra sygehuset, ligger en klar plan for det kommunale genoptræningsforløb, og at Helsingør Kommune altid skal være blandt de kommuner i landet med kortest ventetid på genoptræning. Borgerne har brug for klar besked og hurtig opstart af genoptræningen – det giver tryghed for den enkelte, og det sikrer, at flest muligt hurtigt kommer tilbage til hverdagen og for mange også ens arbejdsplads. Samtidig vil hurtig og effektiv genoptræning sammen med rehabiliteringen betyde, at færre – især ældre medicinske patienter – vil opleve opslidende genindlæggelser på sygehusene.

Genoptræningsgarantien er sammen med hverdagsrehabiliteringen en investering i højere livskvalitet. En investering, der betaler sig. For den ældre borger kan det betyde, at man kommer sig hurtigere, genvinder funktionsevne, får færre sygdomme og undgår opslidende genindlæggelser. Og for en yngre person kan en hurtig og rigtig genoptræning – f.eks. for hjerneskadede – betyde tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er mange penge at spare.

Der skal bruges midler på at sætte denne investering i gang. Disse midler kan findes ved, at vi bruger ressourcerne bedre. Vi vil sikre, at timeprisen for hjemmehjælp og hjemmepleje kan matche timepriser i kommuner som f.eks. Hørsholm og Gribskov kommuner, hvor personlig pleje på tider udover hverdagstimerne koster omkring 100 kr. mindre i timen end Helsingør Kommune. Også den praktiske hjælp koster i Gribskov lidt under 100 kr. mindre i timen end i Helsingør Kommune. Vi skal gøre brug af de nye muligheder for konkurrenceudsættelse, som regeringen har fået vedtaget. Derudover skal vi finde ud af, hvorfor vores madservice med udbringning koster næsten det dobbelte af, hvad det koster i Hørsholm, hvilket gør os til den tredje dyreste kommune? Uden udbringning er Helsingør Kommune den dyreste kommune, når det gælder madservice. Hvis vi får mere ud af de midler vi i dag bruger og kan matche de bedste kommuner, så kommer der et økonomisk råderum, som vi vil bruge på ældreområdet til bedre ældrepleje og genoptræningsgarantien.[1]

Styrket indsat over for demens

I Helsingør Kommune er der i dag flere end 1.000 mennesker med en demenssygdom og flere end 3.000 mennesker er direkte og nære pårørende. Dertil kommer alle dem, der har et dement familiemedlem i en anden kommune eller kender til en person med en demenssygdom i Helsingør Kommune. I følgelig Nationalt Videnscenter for Dement vil antallet af borgere med demens stige støt de kommende år. Fra 1033 i 2011, til 1.323 i 2020.

Ifølge Alzheimerforeningen har mere end hver fjerde borger, der modtager hjemmehjælp, en fremadskridende demenssygdom og mellem 60‐80 % af alle plejehjemsbeboere lider af en fremskreden demenssygdom. Det kræver fagligt personale at tage sig af disse borgere. Men lytter man til pårørende, fagpersonale og eksperterne i f.eks. Hjemmehjælpskommission og Ældrekommissionen, tegner der sig et billede af problemer med manglende sundhedsfaglige kompetencer hos store grupper af ufaglærte og lavt uddannede medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem. Det er ikke godt. Vi skal sikre os, at der ikke kan tegnes et sådant billede i Helsingør Kommune.

I Sverige træder en ny bestemmelse i kraft den 1. januar 2014, som sætter nogle krav til faglighed hos myndigheder og personer, der har ansvaret for behandling, pleje og omsorg til mennesker med en demenssygdom. Reglerne bestemmer også at der altid skal være kompetent personale tilstede 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året på plejehjemmene. I Danmark er der ingen regler, men derimod er det op til kommunerne selv at bestemme.

Det Konservative Folkeparti vil gerne kigge over sundet, og se hvordan de gør det og om vi kan lære noget. Derudover vil vi sikre, at der altid er sygeplejersker eller social‐ og sundhedsassistenter med viden om demenssygdomme på vagt på plejehjemmene, så man hurtigt kan træde til i akutte tilfælde. Og vi vil arbejde for et fast efteruddannelsesprogram for personalet på plejehjem og i hjemmeplejen.

Et topmoderne sundhedshus – nej til nødløsning 

Borgerne i Helsingør Kommune skal have et ordentligt sundhedstilbud døgnet rundt. Der skal være nem og hurtig adgang til lægehjælp, når uheldet er ude eller helbredet pludselig svigter. I en kommune af Helsingørs størrelse bør ekspertisen altid være til stede og tilgængelig – mindre kan ikke gøre det.

Det Konservative Folkeparti i Helsingør arbejder derfor med at få etableret et topmoderne sundhedshus, der matcher det bedste, man kender fra andre kommuner. Her skal man kunne få hjælp til småskader, få taget blodprøve og give blod, blive genoptrænet og få hjælp fra sundhedsplejersken. Der skal være røntgen med CT-scanner, og huset skal derudover kunne rummeprivate sundhedsaktører som f.eks. fysioterapeuter, læger og psykologer. Og sundhedshuset skal også indeholde en lang række af de kommunale sundhedstilbud, så borgerne har et sted, hvor tingene er samlet. Det kan lade sig gøre i andre kommuner – det skal også kunne lade sig gøre i Helsingør.

Åbne døren på vid gad for de frivillige

Ensomhed bliver stadig mere udbredt hos ældre. Ifølge Ensomme Ældres Værn følte godt 65.000 danskere over 65 år sig ensomme i 2011. At føle sig ensom og uønsket går udover livskvaliteten og har i rigtig mange tilfælde negative konsekvenser for sundheden. Derfor skal vi sætte ind over for ensomhed. Men det er ikke noget, som skal løses med flere kommunale medarbejdere. Det er en opgave for civilsamfundet, hvor der også kan skabes varige relationer mellem mennesker. Derfor vil vi bekæmpe ensomheden ved at åbne døren op på vid gab for tættere samarbejde med de mange frivillige foreninger i kommunen.

Mere faglighed og mindre bureaukrati

Med årene er der kommet meget kontrol og for mange skemaer i ældreplejen. Der er brug for, at vi går en anden vej og lader fagligheden få mere plads. For der er i dag alt for meget bureaukrati, der ikke giver merværdi for borgerne, og som skygger for bedre løsninger. Der er kommuner, som er godt i gang med at gøre op med bureaukratiet. F.eks. Københavns Kommune, hvor det er besluttet, at det ikke skal være stopur og skemaer, der styrer indsatsen, når hjemmeplejen kommer ud i et privat hjem. Dermed er det medarbejderens faglige vurdering og borgernes behov, der er styrende for indsatsen. Københavns Kommune har derfor gennemført pilotprojekter, der giver medarbejderne friheden til selv at vurdere og prioritere indsatsen ude hos borgerne – frem for at detailstyre medarbejderen med en liste med enkeltydelser, der skal hakkes af. Der var masser af gode erfaringer med disse projekter, og derfor er kommunen nu i gang med at udbrede erfaringerne til hele hjemmeplejen i København.

Lad os også gøre brug af de gode erfaringer i vores kommune, hvilket selvfølgelig kræver styrket ledelse for dermed at vejlede og styrke medarbejdernes faglighed. Vi vil også arbejde med kontrolfrie plejehjem, hvor vi først vil udpege et profilplejehjem, hvor vi dropper al unødvendig kontrol, og hvor medarbejdere og ledelse udvikler tillidsbaserede arbejds- og ledelsesmetoder. De gode erfaringer med dette skal bredes ud til de andre plejehjem i kommunen.

Vi er overbevidste om, at disse tiltag vil give bedre pleje af de ældre, bedre arbejdspladser og dermed mere tilfredse medarbejdere og mindre sygefravær.

Hospice i Helsingør Kommune

Vi vil arbejde for at få et hospice til kommunen. Gerne som et samarbejde fx med private fonde. Nærmeste hospice ligger i dag i Frederiksværk. Det er for langt væk både for den syge borger og for de pårørende. Specielt i den sidste tid, hvor hver time er kostbar, og hvor tiden er bedre brugt på samvær end på transport på landevejen. Samtidig er der pladsmangel på landets hospicer, hvilket bl.a. betyder, at døende risikerer at blive udskrevet fra hospice for at skulle give plads til andre, der er tættere på døden. Det er uværdigt og kalder på handling. Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde målrettet på at få hospice i Helsingør Kommune. Med en placering i naturskønne omgivelser, som vi er så heldige at have mange steder i kommunen, vil hospice blive til glæde både for borgerne i Helsingør og i nabokommunerne. 


[1] Prissammenligninger er foretaget på fritvalgsdatabasen – www.fritvalgsdatabasen.dk