Politisk oplæg: Et stærkere Helsingør-Helsingborg samarbejde vil skabe mere udvikling

Der er kun få kilometer og lidt over tyve minutter med færgen mellem Helsingborg og Helsingør. Alligevel er der gennem årene ikke sket en væsentlig styrkelse af integrationen over sundet trods flere HH-strategier. På visse områder er der endda tegn på den modsatte tendens – f.eks. de sproglige barrierer, der synes at blive større og større.

Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke integrationen – vi vil udvikle Helsingborg og Helsingør som en vigtig port til Øresundsregionen. Vi tror på, at vi med fælles indsats og et tættere samarbejde kan skabe mere udvikling, vækst og dermed velstand til denne del af Øresundsregionen.

Nedenfor er givet eksempler på indsatser, der kan styrke samarbejdet og integrationen, og som supplerer den nuværende indsats.

1.    Helsingør Kommune skal have mere indflydelse

Helsingør Kommune skal med i Øresundskomiteen, som er en politisk interesseorganisation, der arbejder for et styrket samarbejde over Sundet og tager hånd om Øresundsregionens interesser i henholdsvis Folketinget og Riksdagen. Både Helsingborg, Malmø og København er med. Derudover er Landskrona, Lund, Frederiksberg og Bornholm regionskommune repræsenteret udover regionsrådsmedlemmer fra Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Helsingør Kommune bør som knudepunkt og det sted, der ligger tættest på Sverige, være repræsenteret i politiske organer i Øresundsregionen. Derfor vil Det Konservative Folkeparti arbejde for, at Helsingør Kommune er med i Øresundskomiteen, hvor målet er at blive direkte medlem ligesom f.eks. Helsingborg, Lund og Landskrona samt København og Frederiksberg.

2.    Gang i uddannelser over sundet

Styrket samarbejde om uddannelser er ikke nyt, men trods det er fremhævet i de seneste to HH-strategier er der ikke sket meget – f.eks. er det ganske få unge fra Helsingør, der er indtegnet på Campus Helsingborg. Der skal mere fart på indsatsen og samarbejdet, så der er flere unge, der tager deres uddannelse i nabobyen over sundet.

Især for Helsingør Kommune er det vigtigt, at vi styrker hele uddannelsesområdet, da vi har et meget lav uddannelsesniveau sammenlignet med de andre kommuner i Region Hovedstaden. Tilgængeligheden til uddannelse har her stor betydning. Jo længere tid det tager at komme til uddannelserne, jo lavere er uddannelsesniveauet.

Konkret vil Det Konservative Folkeparti:

  • Give langt bedre information til de unge i Helsingør om de uddannelsesmuligheder, der er på Campus Helsingborg. Informationen skal allerede ske i den studievejledning, der foregår i folkeskolen: Derudover vil vi gå en dialog med gymnasierne i Helsingør og Espergærde om de uddannelsesmuligheder, der er på Campus Helsingborg.
  • Arbejde målrettet på at få styrket Erhvervsskolen i Helsingør og dermed Campus Helsingør. Gennem et tæt samarbejde med erhvervsskolen, erhvervslivet og kommunen skal det sikres, at Erhvervsskolen i Helsingør kan tilbyde flere tekniske erhvervsuddannelser, som også svenske studerende kan tage. Derudover skal der også være efteruddannelsesmuligheder både inden for merkantile og tekniske uddannelser, hvor også vores svenske naboer kan tage et uddannelsesforløb. Det kræver, at vi samarbejder, så de svenske håndværkere kan tage efteruddannelse i Helsingør, ligesom de kan deltage i udviklingsprojekter.
  • Samarbejde med Campus Helsingborg om satellituddannelser på Campus Helsingør.
  • Styrke mobiliteten over Sundet for de studerende. I Danmark kan de studerende købe sig et Ungdomskort. Her skal vi sikre os, at de studerende, der bor i Helsingør Kommune og læser i Helsingborg, får de samme gode transportmuligheder – også selv om de skal med færgen! Vi vil derfor tage kontakt til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Trafikstyrelsen samt Scanlines og Sundbusserne.

 

3.    Turist konceptpakke for HH

VisitNordsjælland har i udlandet stor succes med at sælge sine koncept oplevelsespakker i Kongernes Nordsjælland. Vi skal have en konceptpakke, der indeholder Helsingborg og Helsingør kommuner. Her kan vi tage fat på VisitNordsjælland, som har gode erfaringer med at udvikle sådanne oplevelsespakker, ligesom de har erfaringer med at søge EU-funding.

4.    Lad os sammen skabe mere udvikling

Samlet har Helsingborg og Helsingør kommuner et befolkningsunderlag nær de 200.000 indbyggere. Sammen kan vi udgøre en spændende strategisk samarbejdspartner for en række virksomheder og udviklingsprojekter.

Et område, vi kunne samarbejde om, er test og udvikling af velfærdsteknologi. Vi har begge et velfærdssamfund, der på mange områder ligner hinanden. Samtidig har begge kommuner nogle af de samme udfordringer med en alderende befolkning. Her kunne vi sammen være interessante for virksomheder i test af velfærdsteknologi og udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Alt dette kan udgå fra og foregå i det gamle hospital i Helsingør, hvor Det Konservative Folkeparti i forvejen vil have placeret et topmoderne sundhedshus og en lang række af kommunens sundhedsydelser. Derudover skal der ske et tæt samarbejde med erhvervsskolen, der kan bidrage med udvikling af nye former for uddannelser, der er knyttet til velfærdsteknologi.

Flere japanske virksomheder er meget interesseret i samarbejde med danske kommuner. F.eks. tester japanske virksomheder deres teknologi i samarbejde med Faaborg-Midtfyn på Fyn. Vi skal få det samme til at ske i Helsingborg-Helsingør. Ved at få testet teknologi hos os, er der gode muligheder for at skabe nye arbejdspladser og få udviklingsvirksomheder til vores område. Vi kan dermed skabe grobunden for en velfærdsteknologisk klynge.

Hvad er velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente hjælpemidler, træningsudstyr, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer, der indgår i velfærdsrobotter som eksempelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende.

Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet, men der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at blive og vil være med til, at give velfærden et kvalitetsløft og bidrage til at sikre en moderne offentlig sektor.

Tryghedsalarmer, telemedicin og automatiske toiletter, der selv kan skylle og tørre brugeren samt skylle ud, er et lille udpluk af de teknologier, som kan lette hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen. Den enkelte kan blive mere selvhjulpen og dermed herre i eget liv. Samtidig vil vi kunne overlade en række af de nedslidende arbejdsopgaver til teknologiske hjælpemidler, så der kan frigives mere tid til den personlige pleje og omsorg. Derudover er der fuld gang i udviklingen af enkel bære og løfteteknologi, der let kan betjenes og som ikke behøver de ofte meget store og bekostelige ombygninger af private hjem. Velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet og i det bredere perspektiv inden for de services som kommunen leverer til borgerne vil i den grad være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, der bruger teknologien. Men derudover kan teknologierne både medføre større værdighed for borgerne og ikke mindst en øget effektivisering.

Der er skabt nye muligheder for udbud inden for det sociale område, herunder ældreområdet. Her skal vi udvikle en udbudskonstruktion, hvor de firmaer, der byder på opgaver også får incitament til at bruge og afprøve velfærdsteknologi. Dermed gør vi os endnu mere interessante over for udenlandske virksomheder, da der kommer større volumen, ligesom de leverandører, der byder og vinder opgaverne, også kan bruge deres erfaringer andre steder i landet, hvor de har vundet opgaver. Dertil kunne der indføres bonus, når man via ny teknologi forbedre kvaliteten af plejen og forholdene for medarbejderne.

5.    Vi skal have brudt HH-barriere ned

Der er mange barriere for en styrket integration over sundet. Mange af dem kan vi ikke egenhændigt gøre noget ved i Helsingør Kommune – f.eks. barriere inden for arbejdsmarkedsområdet, såsom skat, pension og ydelser. Vi skal selvfølgelig presse på for, at der bliver gjort noget ved disse barrierer – selvfølgelig i samarbejde med Helsingborg og alle de andre aktører i Øresundskommiteen. Men derudover skal vi også have blik for at for brudt de barrierer ned, som vi kan. Det kan f.eks. være: 

  • Gøre det nemmere at komme rundt i den kollektive transport på begge sider af sundet, herunder arbejde for et turkort til turister, så de nemt kan tage færger og busser mv.
  • Gennem folkeskolen styrke indsatsen for at nedbryde sprogbarrierer
  • Helsingør Kommune skal bruge udfordringsretten, hvis gældende regler forhindrer os i at gøre tingene på en ny og smartere måde i den offentlige sektor. Det kan også indbefatte samarbejde med Helsingborg
  • Der skal banes vej for smidige løsninger for borgere, der bo i den ene by/kommune men arbejder i den anden. Det kan f.eks. ske gennem at skabe mulighed for at få passet sit barn i en daginstitution i nærheden af der, hvor man arbejder. For det kan være svært at nå hjem og hente børn efter arbejde.